zoetermeerschildercursus.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE VOOR DE SCHILDERCURSUS ACRYL EN OLIEVERF SCHILDEREN BIJ HET CKC ZOETERMEER.

 1. Aanmelden

Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een cursus volgen, dan moet je vooraf contact met mij opnemen. Vervolgens moet bij een akkoord bevinding het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. (Uitzondering vormt daarop wanneer een gehele cursus als cadeau wordt gedaan).

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (vol, uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van.

 2. Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van ziekte van mij als docent zal de les worden verschoven naar de eerstvolgende les erop. Dit heeft als gevolg dat ook de cursus op een later tijdstip dan gepland zal eindigen. In het geval van een langere periode van ziekte worden de lessen waargenomen door een professionele ervaren vervanger of wordt er tot restitutie over gegaan voor alleen de gemiste lessen. 

3. Prijzen

Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf van materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.

4. Betaling

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan
voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website van het CKC. Het totale bedrag
moet voor de aanvang van de eerste les begint zijn betaald.
Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de
vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke
rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Het is niet mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen.

5. Annulering en opzegging

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige
beëindiging en tussentijds onderbreken - ongeacht de reden - blijf je betalingsverplichting voor de
volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.
Vergelijk het met een reservering voor een vliegtuig ticket. Wanneer jij een ticket reserveert kan deze niet meer verkocht worden aan een ander. Een aanmelding is dus geen vrijblijvende optie.

Schrijf je je echter ruim van te voren in om meer verzekerd te zijn van plaatsing, dan kun je uiterlijk 3
weken voor de eerste les van de cursus begint door middel van een email laten weten dat je je
aanmelding wilt cancelen.
Na deze periode blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan.

6. Privacy

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden je persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt
en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die
van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden
niet doorgegeven aan derden.
Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd - zonder
opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beelden geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

7. Zoetermeerpas

Ik accepteer aanmeldingen met de Zoetermeerpas. De voordeelcheque(s) dienen samen met een kopie van de pas vóór aanvang van de eerste les worden ingeleverd. Bij aanmelding dient het verzoek om cheques in te leveren vermeld te worden

8. Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van cursisten tijdens de lessen of gedurende een eventuele excursie.

Ik doe uiteraard mijn best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.

9. Overig; m.b.t. de lessen

Tijdens de lessen wordt er altijd halverwege een korte pauze gehouden.

 

Black background overlay