MiraTango

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRATANGO SCHOOLJAAR 2014/ 2015 1. Aanmelden Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (ook verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je aanmelding geldt zolang de cursus duurt; voor de volgende cursus moet je opnieuw aanmelden. Als de cursus reeds van start gegaan is, is het (na dit per e-mail of telefoon te melden bij Mira van de Griendt) ook mogelijk een enkele les te volgen; je betaalt dan direct het lesgeld voor de les. 2. Lesuitval Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent (zal in goed overleg) bekeken worden of de les op een ander moment ingehaald kan worden. 3. Prijzen Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw schooljaar worden doorgevoerd. De aanschaf van danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld. 4. Betaling Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. 5. Annulering en opzegging Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. 6. Privacy Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je cursus, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd - zonder opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. 7. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.

Black background overlay