Gewoon Doen!

Algemene  Voorwaarden:

Algemeen
Iedere deelnemer aan de lessen van Gewoon Doen! Sport en Bewegen ¹ is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement. Vóór het volgen van een proefles, enkele les,  dan wel  bij gebruik van een rittenkaart dient u dit reglement goed door te lezen, naar  waarheid in te vullen en te ondertekenen.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen behoudt zich het recht lestijden, lesindelingen en tarieven t.b.v. de lessen te wijzigen.
De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend gebruikt voor
administratieve doeleinden van Gewoon Doen! Sport en Bewegen ¹ .
Na aanvang van de les is het niet meer toegestaan de lesruimte te betreden of zonder opgaaf van
reden de lesruimte te verlaten.
Deelnemer is verplicht voor zijn/haar proefles kennis te nemen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan alvorens een proefles te volgen.

Overeenkomsten en betalingen
Rittenkaarten dienen vooraf , in één keer contant (het liefst ook gepast) betaald te worden. Ritten-kaarten zijn persoonlijk geregistreerd. Het is hierom niet toegestaan rittenkaarten door te geven aan derden, dan wel door te verkopen.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen ¹  heeft het recht bij te houden op hoeveel lessen de deelnemer recht heeft. Bij verlies of diefstal van de kaart is het mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen, echter wordt hiervoor € 5, - in rekening gebracht,  welke direct betaald dient te worden. Op deze nieuwe kaart wordt het nog tegoed aan lessen aangepast met de gegevens die bijgehouden worden door de instructrice.
Deelnemer is verplicht voor de les zijn/haar kaart te laten aftekenen door de instructrice.  Rittenkaarten zijn zes maanden geldig, ingaande op de dag van aankoop. Na het verstrijken van de einddatum komen eventuele restantlessen te vervallen.

Aansprakelijkheid
Het volgen van lessen bij Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  is altijd en geheel op eigen risico. Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  is niet aansprakelijk voor enigerlei  vorm van lichamelijk letsel die deelnemer voor, tijdens, of na het volgen van de lessen mocht oplopen.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen en/of eigendommen.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  is niet aansprakelijk bij schade aan voertuigen of eigendommen.

Kleding
Deelnemer is verplicht schoeisel en kleding te dragen die geschikt zijn voor sportzalen/dansstudio's. Deelnemer is verplicht een handdoek mee te nemen naar de training.

Eten en drinken
Het nuttigen van etenswaar tijdens de les is verboden.
Alleen bidons en plasticflesjes met hersluitbare dop zijn in de trainingsruimte toegestaan. Dit t.b.v. het water dat tijdens de les genuttigd kan worden.

Annuleringen lessen, feestdagen, vakanties
Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  heeft het recht om lessen die vallen op erkende feestdagen niet door te laten gaan.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  behoudt het recht een les te annuleren dan wel te verzetten.
Gewoon Doen! Sport en Bewegen¹  verzorgt in principe tijdens de schoolvakanties geen lessen, tenzij anders aangegeven.

¹ Met Gewoon Doen! Sport en Bewegen wordt tevens de instructrice bedoeld.

Black background overlay