Flamencodansschool Guillermo

Algemene voorwaarde

Bepalingen & voorwaarden
Algemeen
- Het dansseizoen loopt van september t/m juni.
- Zonder tegenbericht beginnen de cursussen: 10 en 17 september 2019.
- De lessen worden eenmaal per week gegeven.
  De lesduur is 60 minuten.
- Bij onvoldoende belangstelling kan de cursus geannuleerd worden. 
  Ontvangen lesgeld wordt uiteraard gerestitueerd.
- Verzuimde lessen kunnen in overleg worden ingehaald.
- Bij het volgen van twee lessen is de tweede les voor de halve prijs.
- Indien om bepaalde redenen (bijvoorbeeld bij ziekte docent) een les geen 
  doorgang kan vinden, wordt daarvan tijdig telefonisch / schriftelijk / e-mail bericht 
  gegeven. De cursus wordt hierdoor in de regel met een evenredig aantal lessen 
  verlengd of ingehaald.

Cursusgeld
- Door ondertekening van het inschrijfformulier voor de Flamencodanscursus
  verbindt men zich het cursusgeld voor de hele cursus te betalen.
- Het cursusgeld beginners 21 + bedraagt € 227,25 voor 15 lessen incl. 21 % BTW.
- Het cursusgeld beginners tot 21 jaar bedraagt € 187.81 voor 15 lessen, BTW vrij
- Het cursusgeld gevorderd 21 + bedraagt € 530,25 voor 35 lessen incl. 21 % BTW
- Het cursusgeld gevorderd tot 21 jaar bedraagt € 438,22 voor 35 lessen, BTW vrij.
- De introductie- / proefles is gratis, - Het cursusgeld beginners dient in 1 termijn te worden betaald.
- Het cursusgeld gevorderd kan in 1 termijn of in 3 termijnen te worden betaald
- Indien gewenst kan het cursusgeld in drie termijnen worden voldaan, te weten het eerste termijn van het cursusgeld bij aanvang van de eerste les per 10 september 2019. En het tweede en derde termijn per 14 januari  2020 en 31 maart 2020.
- Na inschrijving ontvangt u een factuur.
- Indien het cursusgeld niet tijdig wordt voldaan kan toegang tot de lessen worden geweigerd, terwijl bij niet betaling, na aanmaning, de verschuldigde lesgelden via de daarvoor bestemde instanties zullen worden ingevorderd. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de nalatige partij.


Opzegging
- U verbindt zich voor de hele cursus. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
- Daarop kan een uitzondering worden gemaakt in geval van verhuizing 
  buiten de regio of bij ziekte / ongeval, langer dan een maand.
- Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
- In de daaropvolgende eindafrekening wordt een bedrag van € 15,- voor 
  administratie kosten in rekening gebracht.
- Bij opzegging zoals bovengenoemd is men voor het eerste 15 lessen 
  betalingsplichtig. Daarna kan bij de vervolgcursus [ ook 15 lessen ] per maand worden opgezegd.
- Restitutie van het cursusgeld vervolgcursus wordt verleend over de resterende 
  periode na aftrek van 2 lessen.
- de schriftelijke opzegging dient voor de eerste dag van een kalendermaand 
  ontvangen te zijn. Hiervoor wordt de datum postmerk gehanteerd / datum binnenkomst email
- Restitutie van lesgeld wordt ook gegeven indien door oorzaak, toe te rekenen
  aan de dansschool, gedurende een cursus meer dan vier lessen uitvallen.

 

 

 

Black background overlay