Cadenza Theateropleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN CADENZA THEATEROPLEIDINGEN 1. Aanmelden Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. In sommige gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een cursus; je betaalt dan het resterende aantal lessen. Je aanmelding geldt voor het lopende cursusjaar of zolang de cursus duurt; voor een volgend schooljaar moet je opnieuw inschrijven. 2. Lesuitval Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent (zal in goed overleg) bekeken worden of de les op een ander moment ingehaald kan worden. 3. Prijzen Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf of huur van instrumenten, bladmuziek, cd´s, danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld. 4. Betaling Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. 5. Annulering en opzegging Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de activiteit. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. 6. Privacy Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd - zonder opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. 7. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.

Black background overlay