Hoe kom ik aan geld?

Hoe kom ik aan geld?

Via de Regeling prestatiebox PO ontvangen scholen jaarlijks 10,90 euro per leerling voor cultuureducatie. Het geld moet worden besteed aan het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie. De Regeling prestatiebox vervangt de Regeling versterking cultuureducatie PO en loopt tot en met 2015-2016. Naast cultuureducatie zijn in de Regeling prestatiebox middelen opgenomen voor opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders.

Cultuureducatie met kwaliteit
Het kabinet wil kinderen en jongeren op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Scholen (en culturele instellingen) worden daarom ondersteund bij het bereiken van de kerndoelen binnen het leergebied Kunstzinnige oriëntatie.

Bestedingsvrijheid
Scholen kunnen de middelen uit de prestatiebox naar eigen inzicht besteden. Wel zijn scholen verplicht om verslag te leggen van hun ambities en doelstellingen, resultaten en daarvoor ingezette middelen. Dit verslag wordt als bijlage bij het jaarverslag ingediend.
Daarnaast wordt verwacht dat scholen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen.

Evaluatie
Van de inzet van de middelen voor cultuureducatie wordt in het schooljaar 2012-2013 een nulmeting gedaan. Vervolgens vindt in 2015-2016 een evaluatie plaats.

Meer informatie over de prestatiebox
Regeling prestatiebox primair onderwijs

Toelichting Regeling prestatiebox primair onderwijs
Tabellen toelichting Regeling prestatiebox primair onderwijs

Lumpsum
Onder lumpsumfinanciering wordt verstaan dat schoolbesturen één budget voor alle kosten ontvangen. Op hoeveel geld een bestuur kan rekenen, hangt onder andere af van het leerlingenbestand (aantallen, leeftijd en afkomst) en het aantal en soort scholen vallend onder hun beheer. Bij lumpsumfinanciering krijgen schoolbesturen 1 zak met geld en beslissen ze zelf waar ze dat precies aan uitgeven. Schoolbesturen hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen. Ze kunnen hun beleid nu beter afstemmen op de situatie op en rond de school. Ook is meer maatwerk voor leerlingen mogelijk. Wel moeten schoolbesturen daarover verantwoording afleggen aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Dat komt de school, het onderwijs, de leerlingen en hun ouders ten goede.
De verdeelde londogelden maken onderdeel uit van de lumpsum en zijn bestemd voor culturele vorming. Dit bestaat uit €4,12 per leerling en €98,56 per school (bron:overzicht verrekening culturele vorming 2012). Hiermee wordt in Zoetermeer momenteel het Kunstmenu gefinancierd. De kwaliteit en samenhang van het Kunstmenu wordt bewaakt door jaarlijkse evaluatie met de scholen en aanbieders.

Fondsen
Naast subsidieregelingen is het mogelijk om geld aan te vragen bij fondsen. Fondsen geven zelden structureel geld, het gaat dus om de financiering van projecten. Er is een aantal grote kunst- en cultuurfondsen, waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, het SNS Reaal Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor de samenwerking tussen een school en een culturele instelling zijn er goede mogelijkheden voor een fondsaanvraag. Verschillende particuliere en overheidsfondsen verlenen subsidies voor activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie.

Fondsen
Bestel Fondsenboek of FondsenDisk
www.cultuurparticipatie.nl
– www.fonds1818.nl
– Scoop Zeeland
– Mondriaan Stichting
– Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
– Cultuursubsidie.nl

– Jeugdcultuurfonds
– Prins Bernhard Cultuurfonds
– Het VSBfonds
– SNS REAAL Fonds
– Fonds BKVB
– Stichting Doen
– Cultuurfonds BNG

Sponsoring
Steeds meer bedrijven willen zich profileren als maatschappelijke ondernemer en sponsoren goede doelen. Lokaal kun je bij het MKB goede zaken doen, vooral als die ondernemer jouw passie deelt.

Donateurs
Ten slotte vormen donateurs een mogelijke bron van inkomsten (voor scholen bijvoorbeeld ouders). Denk ook aan sociale media. Maak bijvoorbeeld een aparte pagina over je project en vraag mensen de pagina te ‘liken’. Deel je informatie en op een gegeven moment kun je een hulpvraag stellen.

Advies
Pak fondsenwerving en sponsoring niet alleen, maar samen met een collega of ouders op. Maak samen een goed verhaal en bedenk met wie je daarover wilt gaan praten. ‘Een gesprek is altijd beter dan een online formulier invullen. Je verhaal moet mensen raken en concreet zijn, het moet prikkelen om te geven’.

Tip
Met een sponsorloop kun je als school ook geld genereren voor een leuk cultureel project.

Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.